برای سیر شدن در ونزولا باید پشت میز کامپیوتر اژدها کشت !


فروپاشی اقتصادی ونزولا ونزولا سال هاست که در شرایط بد اقتصادی به سر می برد. سوپر تورمی که هر روز […]