دوره های مقدماتی

تمامی دوره ها
بنیادی مقدماتی
120000 تومان

تحلیل تکنیکال پیشرفته
50000 تومان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال مقدماتی
99000 تومان

دوره مقدماتی
98000 تومان

دوره ابتدایی بورس

دوره های متوسطه

تمامی دوره ها
مدیریت سرمایه
60000 تومان

مالی رفتاری
50000 تومان

بنیادی پیشرفته
50000 تومان

بنیادی مقدماتی ۲
99000 تومان

دوره های حرفه ای

تمامی دوره ها
ایچیموکو
80000 تومان

الگوهای هارمونیک
95000 تومان

دوره کانسیلم
50000 تومان

این متن برای آزمایش است

فیلتر نویسی
40000 تومان