کنتاکی جادویی که زندگی کلنل را عوض کرد!


کلنل ساندرس یک روز در منزل نشسته بود در این میان نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ این ماه برایم […]

یکی ثروت مند شد و دیگری ولگرد


یکی ثروت مند شد و دیگری ولگرد ثروت ذهنی دو روستایی می خواستند برای یافتن شغل و ثروت به شهر […]

question