G20 چیست؟ چند عضو دارد ؟‌


G20 چیست؟ جی بیست گروهی برای توسعه اقتصاد جهان؟! G20 یا گروه بیست٬ گروهی است که تشکیل شده از وزیران […]

question